Liên hệ - Safe For Poor

Liên hệ

UNDP Việt Nam

Địa chỉ: 304 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: +84 (0) 24 3825 7495

Dành cho cơ quan báo chí:

Phan Hương Giang,

Cán bộ báo chí và truyền thông, Biến đổi khí hậu và Môi trường- UNDP Việt Nam

Email: phan.huong.giang@undp.org